Ukřižování
Hle, můj služebník bude mít úspěch,
Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.
Jak mnozí ztrnuli úděsem nad tebou!
Jeho vzezření bylo tak znetvořené,
že nebyl podoben člověku,
jeho vzhled takový,
že nebyl podoben lidem.
Avšak on pokropí mnohé pronárody krví,
před ním si králové zakryjí ústa,
protože spatří, co jim nebylo vyprávěno,
porozumějí tomu, o čem neslyšeli.

Izajáš 52,13-15

OSOBY POD KŘÍŽEM

MARIA: U Ježíšova kříže stála jeho matka… (Jan 19,25)

ŽENY: Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma(Marek 15,40-41).

JAN: Dívá se na Marii. Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (Jan 19,27)

SETNÍK: A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“ (Marek 15,39)

 

HRADBY

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali… (Jan 19,17-18)

Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněz do svatyně jako oběť za hřích, spalují se za hradbami (řecky doslova „mimo tábor“). Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu….(Židům 13,11-13; srv.Leviticus 4,1-12)

HORA

Golgota se překládá jako Lebka nebo Holý vrch. Hora je místo, kde se stýká nebe se zemí, místo bohoslužby, místo oběti.

LEBKA

Lebka v dutině hory patří podle tradice Adamovi. Kristus, Nový Adam, napravuje svou láskou až k smrti Adamův odpad od Boha, pýchu, sobectví a nelásku, jimiž si přivodil vyhnání z ráje, Boží zákaz přístupu ke stromu života, a tedy smrtelnost.


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz