Symbolika


SYMBOLIKA IKON – OBECNĚ

Ikony jsou psány symbolickou řečí. Chceme-li rozumět tomu, co čteme, je třeba znát písmena abecedy, způsob jejich spojování do slov, slov do vět… Řeč ikon v tomto není výjimkou. Na těchto stránkách Vám chceme přiblížit alespoň malou výseč z tohoto bohatého jazyka, s vědomím, že se zdaleka nejedná o vyčerpávající výklad. A navíc – žádná ikona se nedá beze zbytku „vysvětlit“, patří do kategorie studánek bez dna, podobně jako Písmo, člověk, vztah…a především Bůh, který je za tím vším a k němuž všechno směřuje.

V řeči ikon tvoří „písmena abecedy“ barvy a tvary, pohledy, postoje a gesta, symbolické předměty (svitek, kniha…) apod. Jejich kánon, po mnohá staletí pevný, je nutné při psaní ikony zachovat kvůli autenticitě a čitelnosti sdělení. Podklad tohoto kánonu lze vystopovat v Písmu, v tradici, v liturgii. Na ikonopisci pak je zapojit své nadání a maximální pozornost vůči Božímu světu, aby o něm z těchto „písmen“ vytvořil věrohodné svědectví.

SYMBOLIKA BAREV

ZLATO - používání zlata je pro ikonopis charakteristické. Zároveň je na první pohled jasná jeho odlišnost od všech používaných barev, analogická rozdílu mezi ikonopisem a malířstvím. Znázorňuje totiž svět naprosto odlišný od světa našeho, svět Boží, Jeho prostor, Jeho světlo, Jeho milost v nejužším smyslu. Tím je dáno jeho nejčastější použití:

Pozadí zlacené plátkovým zlatem : Nebeský Jeruzalém, v kterém se již nachází zobrazený světec a v kterém situace z Písma jsou věčně přítomny, nepotřebuje slunce ani žádné světlo: jeho světlem je sám Beránek.

Zlatý assist na oděvu Krista: Vyjádření Ježíšova božství.

PURPUR - rálovská, event. božská důstojnost nebo moc. Rozlišuje se asi 60 nuancí s různým významem. Tón schýlený poněkud k hnědé nebo tmavě hnědé symbolizuje také pokoru (např. maforion Matky Boží – Královny skrze pokoru, v pokoře).

ČERVENÁ - život, krev, aktivita. Mučednictví, síla. Výkupná oběť Krista. Éter – vlast andělů.

MODRÁ - tajemství, nekonečnost, nebe. Pozemské přenáší do sféry transcedence. Touha po čistotě, absolutnu, pravdě. Voda, život.

ZELENÁ  - modrá+žlutá: zprostředkovaná barva. Vitalita, pozemský život, vzrůst. Kosmos (uspořádaná imanence). Triumf nad smrtí.

HNĚDÁ  - protibarva modré. Pozemskost, tělesnost. U Krista a Matky Boží se mísí s purpurem: pokora.

TMAVĚ HNĚDÁ  - zřeknutí se světa, kajícnost.

BÍLÁ  - božské světlo. Nevinnost, čistota. Štěstí, dobro. Nádhera Boží.

ČERNÁ - Bohu nepřátelská. Věčná smrt. Pozitivně – nejvyšší stupeň askeze.

DALŠÍ SYMBOLY

NIMBUS (SVATOZÁŘ) - Kruh = věčnost, věčný život, tj. svatost.

SVITEK PÍSMA - slovo Boží, Logos.

PÍSMENA OWN V KRISTOVĚ NIMBU  - řecká zkratka Božího Jména, které zjevil Hospodin Mojžíšovi v hořícím keři: JSEM, KTERÝ JSEM. (Exodus 3,14) 

IS CS - zkratka jména Ježíš Kristus.

ΜΡ ΘΥ  - zkratka titulu Matka Boží.

 


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz