Bohorodička ZnameníNÁZEV TYPU IKONY

Z ruštiny: Znamenie, Znamení.
Hospodin promluvil znovu k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ I řekl Izajáš. „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel , to je S námi Bůh. (Izajáš 7,10-14)

Z řečtiny: Platytera, dá se vyložit jako Obsáhlejší než nebesa.
Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila toho, který všechno stvořil.(Z 1.nešpor o Panně Marii)


GESTA

Maria má ruce vztažené k modlitbě.
Ježíš , který je středem Mariiny osobnosti, žehná světu. Jeho ruce směřují k rukám Mariiným, protože každá nám udílená Boží milost jimi prochází. Ona je „Prosící všemohoucnost“ a zároveň Prostřednice všech milostí.

Tu přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: „Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce.“ Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. … I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. (Exodus 17, 8-13)

HVĚZDY

Tři hvězdy na Mariině plášti – na hlavě a na ramenou znamenají jejípanenství před porodem, při porodu a po porodu.


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz