Svatý Jan PředchůdceKŘÍDLA

Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. (Malachiáš 3,1. Úryvek cituje Ježíš např. v Matoušově evang.11,10)

Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v něm je mé jméno. Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků . Můj posel půjde před tebou a uvede tě k Emorejcům, Chetejcům a Perizejcům, ke Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům, a já je zničím. Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit… (Exodus 23,20-24 )

Toto jsou starozákonní texty, chápané novozákonní tradicí jako odkazy na Jana Křtitele (Předchůdce Páně). Jan je posel (angelos , anděl ) , je tedy zobrazen s křídly. Přináší lidem zprávu, která pochází ze světa Božího.

Křídla nám však připomínají také aspekt radosti, síly a mohutného duchovního růstu, který je druhou stranou téže mince, jejíž „rub“ tvoří důsledná askeze Kristova Předchůdce, připravujícího lidi k přijetí nového smyslu života kázáním o pokání. Jedna strana se dá těžko odmyslet od druhé (podle J.N. Trubeckého).

TEXT NA SVITKU

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Sekera už je na kořeni stromů.“ (Matouš 3,2.10)

ODĚV

Jan měl oděv z velbloudí srsti (Matouš 3,4), stejně jako Eliáš (2.Královská 1,8).

ČERVENÝ PLÁŠŤ

barva krve, symbol jeho mučednické smrti, ve které se také Ježíši podobal a v níž ho předcházel (řecký nápis na ikoně – Jan Předchůdce).


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz