Kristus
RÝHA NA KRKU

První ikony se psaly podle „obrazu nevytvořeného lidskou rukou“, jímž zřejmě bylo tzv. turínské plátno, na němž rýha skutečně je. Kromě ní je velmi mnoho dalších bodů (desítky až stovky), v nichž se otisk z tohoto plátna shoduje s nejstaršími ikonami Krista. Duchovně se tato rýha interpretuje např. jako vydechování lásky.

BIBLICKÉ INSPIRACE

Uvést zde alespoň z Písma svatého všechny texty, které se vztahují na Krista a potažmo i na tuto ikonu, je věc zhola nemožná. Bylo by třeba opsat celý Nový Zákon a Starý Zákon zrovna tak, vždyť Kristus říká o Mojžíšovi: On psal o mně (Jan 5,46). A nejen Mojžíš. Uvedu tedy jen pár textů, které mě provázely při psaní této ikony.

 

Hle, můj Služebník bude mít úspěch,
zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.
Jak mnozí ztrnuli úděsem nad tebou!
Jeho vzezření bylo tak znetvořené,
že nebyl podoben člověku,
jeho vzhled takový,
že nebyl podoben lidem.
Avšak on pokropí mnohé pronárody krví,
před ním si králové zakryjí ústa,
protože spatří, co jim nebylo vyprávěno,
porozumějí tomu, o čem neslyšeli.
Kdo uvěří naší zprávě?
Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek,
jak oddenek z vyprahlé země,
neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,
že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,
muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,
jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,
tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán naší nevěrností,
zmučen naší nepravostí.
Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce,
každý z nás se dal svou cestou,
jej však Hospodin postihl
pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se,
ústa neotevřel,
jako beránek vedený na porážku,
jako ovce před střihači
zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud.
Kdopak pomyslí na jeho pokolení?
Vždyť byl vyťat ze země živých,
raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky,
s boháčem smrt našel,
ačkoli se nedopustil násilí
a v jeho ústech nebylo lsti.
Ale Hospodinovou vůlí bylo
zkrušit ho nemocí,
aby položil svůj život v oběť za vinu.
Spatří potomstvo,
bude dlouho živ
a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.
Zbaven svého trápení
spatří světlo, nasytí se dny.
Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý Služebník
spravedlnost mnohým:
Jejich nepravosti on na sebe vezme.
Proto mu dávám podíl mezi mnohými
a s četnými bude dělit kořist
za to, že vydal sám sebe na smrt
a byl počten mezi nevěrníky.
On nesl hřích mnohých,
Bůh jej postihl místo nevěrných.

(Izajáš 52,13-53,12 )
 Pozn.: Kurzívou je v tomto případě označena jiná možnost vyjádření, než je uvedena v ekumenickém překladu Bible.

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. (Lukáš 6,27-36 )

 

S tímto textem souvisí také ornament na lemu Ježíšova chitonu. Podotýkám, že v jeho případě se nejedná o kánon. Základ ornamentu tvoří hebrejské slovo chesed , které znamená milosrdenství, lásku, věrnost, a to jak ze strany Boží, tak ze strany člověka. Je to slovo vyjadřující smlouvu mezi Bohem a člověkem. Kristus obě tyto strany spojuje ve své osobě, zjevuje v celém svém životě, nejvýrazněji svou smrtí na kříži (kříž je také v ornamentu přítomný), a dovršuje sesláním Ducha svatého, který nás zevnitř přetváří k podobnosti s Kristem a působí, že tato podobnost je vůbec možná a požadavky kladené na Ježíšovy učedníky v 6. kapitole Lukášova evangelia (i jinde) reálné. Nad každým slovem v ornamentu se klene oblouk duhy, která má připomínat věčnou smlouvu Hospodina s Noemem a veškerým tvorstvem na zemi, že vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva (Genesis 9,8-17).


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz